Affald, vand og spildevand - siden udgår

 

 

 

Se afsnit om Sammenhæng med andre planer!

Affald består af ressourcer, som skal genanvendes og nyttiggøres langt bedre end i dag.

Det er kommunalbestyrelsens vision, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en vigtig ressource, for med tiden helt at kunne afskaffe begrebet affald og kun tale om ressourcer. En bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet skal bl.a. sikres ved at etablere enkle og effektive indsamlingsordninger for de forskellige typer affald, således at mere affald kan blive genanvendt og derved indgå i produktionen af nye varer.

Kommunalbestyrelsen har 3 konkrete mål på affaldsområdet:

Det ene mål er, at ressourcerne skal ud af affaldet. En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. De dele af affaldet, som kan genanvendes, skal frasorteres med henblik på at begrænse denne ressourceknaphed samt medvirke til at mindske CO2-udledning og miljøpåvirkning.

Det andet mål er at få problemstofferne ud af affaldet. Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. De problematiske stoffer skal frasorteres og specialbehandles, så det ikke ødelægger muligheden for at genanvende det øvrige affald og for at undgå uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø.

Kommunalbestyrelsens tredje mål er at skabe handling gennem kommunikation. Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser, og kommunikationen – lige fra dialogen til informationen – skal derfor inspirere brugerne til handling.

Målene skal nås ved at iværksætte en række konkrete initiativer til dels i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Vestforbrænding I/S.

Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplan for perioden 2013-2024 "Affald = Ressourcer", som er udarbejdet i samarbejde med Vestforbrænding I/S.

LINKS OG DOWNLOADS

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Vestforbrænding I/S

affaldsplan_2013_-_2024.pdf (4.9 MB)