Oversigt over ændringer

Oversigt over sider og rammer, som i Kommuneplanforslag 2021 foreslås rettet i forhold til Kommuneplan 2017

Oversigten giver et overblik over og links til de ændringer, der foreslås foretaget i forbindelse med den delvise revision af Kommuneplan 2017.

Oversigten følger hovedpunkterne:

 • FORSIDE
 • DET VI VIL
 • HVAD GÆLDER
 • BAGGRUND

Sidst i oversigten beskrives rammeændringer.

Du kan fortsat se den gældende Kommuneplan 2017, mens Kommuneplanforslag 2021 er i høring.

FORSIDE:

    1. Forside
        Tilføjet tekst om Agenda 21-temaer, bæredygtighed samt ny funktionsknap med FN´s Verdensmål relateret til Kommuneplan 2021.

DET VI VIL:

 1. Det vi vil
  Titel ændret fra "Byudvikling" til "Det vi vil". Indledende tekst er ajourført på baggrund af Byudvikling i balance - kommunalbestyrelsens Kommune- og Agenda 21-strategi. Tilføjet tekst om retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer. Ajourført afsnit om trafik, mobilitet og parkering. Alle bydelsbeskrivelser er flyttet hertil. 
 2. Kgs. Lyngby - Teksten er opdateret ift. den igangværende proces om vision og strategi for Kgs. Lyngby. Siderne vil blive gennemgået, når processen er færdig. Ændringer vil blive indarbejdet i særskilt proces. Der er endvidere foretaget enkelte mindre rettelser ift. status på konkrete projekter i bydelen - fx. Firskovvejkvarteret. Bydelskortet er ajourført.
 3. Lyngby - Tracéet
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret. Tekst om tracéet er flyttet til bydelsbeskrivelsen for Lyngby.
 4. Ulrikkenborg
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret.
 5. Sorgenfri
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret.
 6. Virum
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret.
 7. Lundtofte
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret.
 8. Hjortekær - Dyrehavegårds Jorder
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret. Tekst om Dyrehavegårds Jorder er flyttet til bydelsbeskrivelsen for Hjortekær.
 9. Taarbæk
  Bydelsbeskrivelsen er opdateret.
 10. Letbane og Loop City - Siden udgår, idet organisationen Loop City ikke eksisterer længere. Tekst om letbanen indgår under relevante bydele og under Hvad gælder/Retningslinjer/Kollektive trafikanlæg.

HVAD GÆLDER:

 1. Generelle rammer - For alle områder gælder
  Tilføjet afsnit "Retningslinjer for udpegning af bevaringsværdig beplantning i lokalplaner".
  Tilføjet afsnit "Skiltning" med henvisning til kommunens skilteguide.
  Tilføjet afsnit "Retningslinjer for opsætning af telemaster- og antenner".
  Tilføjet afsnit "Luftforurening".
  Tilføjet afsnit "Oversvømmelse og erosion".
 2. Generelle rammer - Bolig
  Justeret, så det fremgår, at beboeren selv kan anvende hele boligen til liberalt erhverv. Kommunen kan give tilladelse til ansatte, hvis maks. 25 % af boligarealet er indrettet til liberalt erhverv. Småjusteringer i øvrigt.
 3. Generelle rammer - Erhverv
  "Industri" er ændret til "Let industri" på grund af statens navngivning af specifikke anvendelser. Småjusteringer i øvrigt.
 4. Generelle rammer - Parkeringsnormer Der er foretaget ændringer og tilføjelser til de gældende p-normer for cykler og biler ved nybyggeri, tilbygning og ændret anvendelse.
 5. Retningslinjer - Biologiske interesser - Grønt Danmarkskort og Grøn bykile Supplerende retningslinjer er tilføjet sammen med udpegningen af Sortemosen til Grønt Danmarkskort.
 6. Retningslinjer - Detailhandel  Restrummeligheden under hver centertype er flyttet til redegørelsen iht. planloven. Det maksimale detailhandelsareal i Virum og Sorgenfri bymidte er hævet fra i alt 10.000 m² til 12.000 m² og i lokalcentrene Eremitageparken og Lundtofteparken fra i alt 2.000 m² til 3.000 m², som anført i Byudvikling i balance.
 7. Retningslinjer - Detailhandel - redegørelse Teksten er opdateret. Restrummeligheden er sat ind i redegørelsen. Der redegøres for mulighed for at planlægge for et aflastningscenter. Afsnittet om særlig pladskrævende detailhandel er forkortet, idet der ikke udlægges nye større arealer til særlig pladskrævende detailhandel. 
 8. Retningslinjer - Drikkevandsinteresser - redegørelse Tilføjet tekst om BNBO (Boringsnært Beskyttelseområde), hvor der skal tages særlige hensyn til grundvandet.
 9. Retningslinjer - Klimatilpasning Tilføjet retningslinjer om afværgeforanstaltninger i risikoområder - oversvømmelse og erosion samt redegørelse herfor. Tilføjet afsnit om lavenergi og regnvand til faskine.
 10. Retningslinjer - Kollektive trafikanlæg Teksten er ajourført. I redegørelsen er tilføjet tekst om Letbanen, busdrift m.m.
 11. Retningslinjer - Kystnærhedszone. Der er tilføjet retningslinjer om hensynet til de kystnære områder. Afsnittet er flyttet fra "Andre planer" i Kommuneplan 2017.
 12. Retningslinjer - Natura 2000, bilag IV-arter, beskyttede naturtyper, fredninger - redegørelse
  Tilføjet afsnit vedr. bilag IV-arter.
 13. Retningslinjer- Naturbeskyttelse - redegørelse
  Tekst om Sortemosen er tilføjet som potentielt naturområde.
 14. Retningslinjer - Stationsnære områder. Ajourført i forhold til forslag om ændringer i p-normer.
 15. Retningslinjer - Tekniske anlæg - tele- og antennemaster - redegørelse Tekst om kommunens retningslinjer for tele- og antennemaster er tilføjet.
 16. Retningslinjer - Støj i landzone. Retningslinjer gælder for både by- og landzone. Teksten er konsekvensrettet.
 17. Retningslinjer - VVM-tillæg/anlæg. Retningslinjer udgår. VVM-reglerne er nu en del af en selvstændig lovgivning og er ikke længere under planloven. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er trådt i kraft i 2017. Ændringerne består i en sammenskrivning af VVM- og MV-reglerne til én og samme lov. 
 18. Defintioner. Flere begreber udgår. En stor del stammer fra overtagelse af regionens retningslinjer. Definitionsbehovet af disse begreber vurderes ikke længere at være til stede. Enkelte begreber udgår, da de fremgår af de generelle rammer. Generel ajourføring af definitioner i øvrigt.

BAGGRUND:

 1. Baggrund
  Ændret titel fra "Andre planer" til "Baggrund". En stor del af tidligere indhold bestod af resuméer og henviste til anden kommunal planlægning, som i stedet ses på kommunens hjemmeside ltk.dk og som har selvstændige revisionsforløb. Fanen rummer nu baggrund og beskrivelser.
 2. Befolkning og boliger.
  Tekst er opdateret på baggrund af "Byudvikling i balance". Intentionen om at fastsætte krav om almene boliger i forbindelse med planlægningen for Firskovvejkvarteret er tilføjet.  
 3. Erhverv
  Alle afsnit er ajourført. Kommunen udpeger ikke særlige områder til produktionserhverv.
 4. Klima og energi 
  Afsnittet om Klima og energi indeholder beskrivelser og resuméer af: Klimastrategi, Agenda 21-strategi, Strategisk energiplan 2013, Vidensbystrategi og klima samt Bæredygtigt byggeri og planlægning. Agenda 21-strategi præsenteres nu på forsiden og afsnit om bæredygtigt byggeri og planlægning er redigeret og flyttet til afsnit om klimatilpasning under retningslinjer. De øvrige afsnit udgår, idet Klimastrategi og Strategisk energiplan ligger selvstændigt på kommunens hjemmeside og har selvstændige forløb, mens resume om vidensbyen er redigeret og fremgår under afsnit om Erhverv. Se Baggrund/Sammenhæng med andre planer/Strategier og planer.
 5. Parkeringsnormer
  Beskrivelse af beregningsmodel ved vurdering af mulighed for reduktion i antallet af p-pladser eller ved dobbeltudnyttelse samt beskrivelse til vurdering af antal handicap-p-pladser.
 6. Affald, vand og spildevand
  Afsnittet med resume af emnet Affald udgår. Affaldsplan ligger på kommunens hjemmeside.
  Afsnittet med resume af emnet Vand udgår. Vandforsyningsplan ligger på kommunens hjemmeside. Drikkevandsinteresser er desuden beskrevet under Retningslinjer/Drikkevandsinteresser.
  Afsnittet med resume af emnet Spildevand udgår. Spildevandsplan ligger på kommunens hjemmeside. Se Baggrund/Sammenhæng med andre planer/Strategier og planer.
 7. Sammenhæng med andre planer. Alle afsnit er opdateret. Afsnit om Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi er erstattet med afsnit om Erhvervsfremme. Strategi for detailhandel i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 5. september 2013 udgår, da ny strategi indgår i Byudvikling i balance. Beskrivelse af Vandområdeplaner udgår. De udarbejdes af staten. Beskrivelse af Sundhedsstrategi udgår. Der er vedtaget en ny, der ligger på kommunens hjemmeside. Relevante emner er implementeret i Kommuneplan 2021. Beskrivelse af Træstrategi 2016-2018 udgår. Relevante emner om fx udpegning af bevaringsværdige træer er indarbejdet i Kommuneplan 2021.

(BYGNINGSKULTUR - siden udgår):

 1.  Hvad gælder - Retningslinjer - Kulturhistorie, "Hvad gælder - Generelle rammer - For alle områder gælder".     
  Tekster om fredede og bevaringsværdige bygninger samt udpegede bevaringsværdige bygninger er indarbejdet her.
 2. Gældende arkitekturpolitik lægges på kommunens hjemmeside LTK.dk. Der planlægges for ajourføring af arkitekturpolitikken i særskilt proces 2021.

RAMMER:

 1. Gyldendalsvej - 1.1.13. Grundstørrelsen i området sættes til minimum 500 m², som er kendetegnende for ejendommene i området. 
 2. Kgs. Lyngby - 1.1.18. Jernbanepladsen er tilføjet mulighed for anden publikumsorienteret service, som området også anvendes til i dag.
 3. Lyngby bydel - 1.2.80 og 1.2.82 Eksisterende ramme 1.2.80 Håbets Alle opdeles i 2 rammer. Muligheden for at anvende til etageboliger er ikke udnyttet gennem en årrække. Ramme 1.2.80 ændrer navn til Håbets Alle/ Jægersborgvej og afgrænsning ændres. Ny ramme 1.2.82 navngives Håbets Alle og anvendelsen ændres til åben-lav boligbebyggelse i 2 etager, da dette er karakteristisk for området. Bebyggelsesprocent fastsættes til 30 for den enkelte ejendom.
 4. Lyngby bydel - 1.7.93 og 1.7.94 De to rammer lægges sammen og kommer til at hedde 1.7.93. 1.7.94 slettes. Rammeområdernes indhold er ens ift. anvendelse og højde af bebyggelse, og der sker alene en sammenlægning af maksimalt etageareal. Dvs. der må opføres 40.000 m² + 50.000 m². Og andelen af det samlede omfang til bebyggelse, der kun må anvendes til P-hus lægges også sammen; 5.000 m² + 10.000 m².
 5. Ulrikkenborg bydel - 2.1.02 Følgende tekst er slettet fra rammen, da det er fastlagt i retningslinjerne for detailhandel: "Bruttoetagearealet i området må ikke overstige 2.000 m². Butiksstørrelsen må ikke overstige 1.000 m²." Afgrænsningen er ændret, så eksisterende carporte til boligbebyggelse vest for lokalcentret ikke indgår i lokalcentret.
 6. Ulrikkenborg bydel - 2.1.69 Tilføjet under Uddybende beskrivelse af bebyggelsens omfang og udseende: "For matrikel 22hn og 22kz, Kgs. Lyngby By, Christians gælder, at antallet af etager er 4 - som eksisterende bygningsvolumen."
 7. Ulrikkenborg bydel - 2.2.01 Følgende tekst er slettet fra rammen, da det er fastlagt i retningslinjerne for detailhandel: "det samlede etageareal må ikke overstige 1.200 m²".
 8. Ulrikkenborg bydel - 2.2.30 Anvendelsen er uddybet jf. lokalplanens bestemmelser. Tilføjelse under områdets anvendelse: Skole, uddannelse, idræt og institutioner med tilhørende
  friarealer. Boliger; botilbud.
 9. Ulrikkenborg bydel - 2.2.32. Anvendelse tilrettet, jf. gældende lokalplan, til offentlig service: boliger samt institutioner for børn, unge og ældre.
 10. Sorgenfri bydel - 3.3.30 - Sorgenfri skole Der er foretaget en geografisk ændring af rammens grænse, så denne er udvidet med ramme 3.3.62 indeholdende ejendommen Kongevejen 49, så denne også kan anvendes til offentlige formål.  Ramme 3.3.62 for Kongevejen/Æblevænget er derfor slettet.
 11. Sorgenfri bydel - 3.3.81 Mulighed for restaurant og café på Lottenborg Kro er tilføjet.
 12. Sorgenfri bydel - 3.3.92  - Dronningens Vænge. Mulighed for åben-lav udgår, da lokalplan kun giver mulighed for etageboliger og tæt-lav.

  Virum bydel - 4.1.03 Område ved Virum Station. Virum Stationsbygning, der ligger uplanlagt i Kommuneplan 2017, lægges ind under ramme 4.1.03 område ved Virum Station. Virum Stationsbygning har tidligere ligget i dette rammeområde. I forbindelse med digitaliseringen af kommuneplanrammer blev stationsbygningen ikke tegnet ind i rammen. Virum Stationsbygning ligger på baneareal.

 13. Virum bydel - 4.1.60 Skovridergårdsvej 32, 50, 54 og 56 lægges ind under ramme 4.1.60 og fastsættes maks. etageantal på 1½ og maks. 130m² pr bolig samt mulighed for jernbanerelaterede formål, da de ligger på baneareal udlagt hertil i Fingerplan 2019.
 14. Virum bydel - 4.2.30 Rammeafgrænsningen er ændret så fire åben-lav boliger, der tidligere har ligget i område 4.2.30 Virum Skole (offentlige formål) nu indgår i åben-lav boligområde 4.2.70 Skolebakken.
 15. Virum bydel - 4.2.92 Tilføjet "liberale erhverv" under anvendelse, da lokalplanen giver lov til liberale erhverv (klinik, kontor, tegnestue etc.).
 16. Virum bydel - 4.3.64. Bjørn Wiinblads Vej 5 gives mulighed for museum og udstilling.
 17. Virum bydel - 4.3.65 og 4.3.66 og 4.3.67. Eksisterende ramme Lindevangen/Holmeparken/Egeparken opdeles i 3 rammeområder, så der er overensstemmelse mellem rækkehusbebyggelsernes faktiske etageantal, etageantal i lokalplanerne og i rammerne. Etageantallet ændres fra 2 til 1,5 i eksisterende ramme 4.3.65, og i ny ramme 4.3.66 og 4.3.67 fastsættes etageantallet til 1.
 18. Virum bydel - 4.3.80 Der gives mulighed for mindre lokal forsyning og service med henblik på at skabe mere byliv. Ændring af bebyggelsesprocent for tæt-lav fra 40 - 45. Etageantallet ændres fra 2 til 1 for tæt-lav, dog til 1,5 for Holmekrogen 22 - 34, så der er overensstemmelse mellem rækkehusbebyggelsernes faktiske etageantal, etageantal i lokalplan og i rammen.
 19. Lundtofte bydel - 5.1.42 "Nitrat" slettet, så der kun står "Følsomt indvindingsområde", pga. ændret lovgivning.
 20. Hjortekær bydel - 6.2.93 Rammen tilrettet fra "blandet bolig og erhverv" til "erhvervsområde". Afspejler lokalplanens bestemmelser og områdets udnyttelse.
 21. Landskab - 8.5.45 Tekst om landskabsværdier, støttepunkter mv. fjernet, da disse i forvejen er beskrevet i "Retningslinjer".
 22. Landskab - 8.5.46, 8.5.47 og 8.7.46 Under "Opholds- og friarealer" fjernes tekst, da oplysningerne i forvejen er beskrevet i "Retningslinjer".
 23. Lokale grønne områder: 
  Byplanudvalget har i forbindelse med behandling af lokalplanforslag 272 for Ørholm Nord ønsket at rammeområde 5.2.41 Runde Bakke i Lundtofte skal ændres. På den baggrund foreslås nedenstående lokale grønne områder ændret til følgende: "Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets drift; som dog skal forelægges til politisk behandling. Dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger. Der må indrettes nødvendige tekniske anlæg forudsat, at det ikke forringer områdets grønne og rekreative karakter. Disse anlæg skal forelægges til politisk behandling."

  Bebyggelsesprocenten på 10 fjernes fra rammerne.
  1.4.40 Park langs Nærumbanen
  2.1.40 Pipers Park
  2.1.41 Wilmanns Park
  2.2.42 Lyngby Fort
  4.1.41 Virumparken
  4.1.43 Geelshaven
  4.2.40 Furesøparken
  4.2.41 Furesøvej 125 B
  4.2.43 Kollelev Mose
  4.3.40 Holmeparken
  4.3.41 Åbrinken
  5.2.41 Runde Bakke
  6.2.41 Fortun Fort