BAGGRUND

Boliger og befolkning 
Afsnittet beskriver fordeling af boligtyper på bydelsniveau. Afsnittet beskriver også befolkningssammensætningen i bydelene og der præsenteres en befolkningsprognose.

Erhverv
I dette afsnit beskrives kommunens erhvervsområder og mulighederne for fortætning og omdannelse til kontorerhverv. Erhvervsstrategien er kort beskrevet med henvisning til Vidensby 2020-2025 og Science City Lyngby (Vidensbyen).

Parkeringsnormer
Afsnittet beskriver muligheder for reduktion af p-normer i stationsnært kerneområde i forbindelse med udnyttelse til bolig og erhverv (kontor, detailhandel m.m.) og med dobbeltudnyttelse mellem erhverv (kontor) og bolig efter fastlagte principper.

Offentlig service
Under dette punkt findes et kort over kommunens børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, ældreomsorg, biblioteker, idrætsanlæg, kolonihaver og udflugtsområder.

Hidtidig planlægning
I afsnittet "Hidtidig planlægning" findes et historisk tilbageblik på kommuneplanlægningen. Afsnittet tager udgangspunkt i dispositionsplanen fra 1949 og den første egentlige kommuneplan fra 1980, og beskriver de revisioner, der er foretaget i henholdsvis 1988, 1994, 2005, 2009, 2013 og 2017.

Sammenhæng med andre planer
En kommuneplan er udarbejdet i henhold til planloven og underlægger sig overordnede statslige og regionale planer. I dette afsnit beskrives den fysiske planlægnings hierarki, og der redegøres for hvilke landsplandirektiver, der har direkte betydning for planlægningen i hovedstadsregionen. Der er ligeledes en beskrivelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi; Greater Copenhagen samt Erhvervsfremme tværkommunalt. Desuden indeholder afsnittet en oversigt og introduktion til kommunens strategier.