• Kommuneplan 2021

Velkommen

Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune fastsætter dels hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i kommunen.

Kommuneplan 2021 tager afsæt i Byudvikling i balance - Plan og Agenda 21-strategi 2019, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. april 2020.

Kommuneplan 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Agenda 21
Kommuneplan 2021 støtter op om kommunens Agenda 21-strategi, der skal sikre en fortsat udvikling mod en grønnere og mere bæredygtig kommune. 

Der er fem Agenda 21-emner, som er særligt relevante i dette arbejde:

- at mindste miljøbelastningen
- at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- at fremme biologisk mangfoldighed
- at inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 
- at fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at de fem Agenda 21-emner fortsat vurderes og målsættes, hvor det er relevant i det løbende strategiarbejde i kommunen.


Bæredygtighed
Kommunalbestyrelsen vægter bæredygtighed højt og vil arbejde for, at bæredygtighed indarbejdes, når der træffes beslutninger, som har betydning for kommunens udvikling.
Det kan f.eks. være i forbindelse med:

- beslutninger om byudviklingsområder
- ønske om byliv i bydelene og i Kgs. Lyngby
- byfortætning og omdannelse af byområder med henblik på at minimere transport
- boligudbygning, der giver mulighed for rokade i boligmassen
- udnyttelse af mulighed for at planlægge for boligområder med op til 25% almene boliger
- en arkitekturpolitik, der vægter bæredygtigt byggeri og det grønne højt
- opmærksomhed på erosion, havstigning og oversvømmelser
- udarbejdelse af strategier for trafik, mobilitet og parkering
- fastlæggelse af CO2-reduktionsmål og fjernvarmeudbygning mv.

Du kan læse mere om bæredygtighed her