• Kommuneplan 2021

Velkommen

Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune fastsætter dels hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i kommunen.

Kommuneplan 2021 tager afsæt i Byudvikling i balance - Plan og Agenda 21-strategi 2019, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. april 2020.

Kommuneplan 2021 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Agenda 21
Forslag til Kommuneplan 2021 støtter op om kommunens Agenda 21-strategi, der skal sikre en fortsat udvikling mod en grønnere og mere bæredygtig kommune. 

Der er fem Agenda 21-emner, som er særligt relevante i dette arbejde:

- at mindste miljøbelastningen
- at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- at fremme biologisk mangfoldighed
- at inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 
- at fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at de fem Agenda 21-emner fortsat vurderes og målsættes, hvor det er relevant i det løbende strategiarbejde i kommunen.


Bæredygtighed
Kommunalbestyrelsen vægter bæredygtighed højt og vil arbejde for, at bæredygtighed indarbejdes, når der træffes beslutninger, som har betydning for kommunens udvikling.
Det kan f.eks. være i forbindelse med:

- beslutninger om byudviklingsområder
- ønske om byliv i bydelene og i Kgs. Lyngby
- byfortætning og omdannelse af byområder med henblik på at minimere transport
- boligudbygning, der giver mulighed for rokade i boligmassen
- udnyttelse af mulighed for at planlægge for boligområder med op til 25% almene boliger
- en arkitekturpolitik, der vægter bæredygtigt byggeri og det grønne højt
- opmærksomhed på erosion, havstigning og oversvømmelser
- udarbejdelse af strategier for trafik, mobilitet og parkering
- fastlæggelse af CO2-reduktionsmål og fjernvarmeudbygning mv.

Du kan læse mere om bæredygtighed her