Lyngby

Lyngby grænser mod vest op til Mølleådalen og Sorgenfri Slotspark og mod øst til Helsingør Motorvejen og mod syd Ermelundskilen. Der er flere parker og grønne områder i Lyngby.

Lyngby består af fem kvarterer: Jægersborgvej, Fortunbyen, Fuglevad, DTU og Lyngby Idrætsby .

Lyngby voksede op omkring et vadested ved Mølleåen. Den ældste landsby lå omkring kirken og Lyngby Kirkestræde. I 1600-tallet voksede landsbyen op ad bakken til den nuværende placering populært kaldet Bondebyen.

Lyngby består primært af villaer og etageboliger. Lyngby har ca. 9.700 indbyggere.


Lyngby bydel set mod DTU.

DTU i den nordlige del af Lyngby er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. DTU et globalt eliteuniversitet med unikke faciliteter og stærke uddannelses- og forskningsmiljøer. DTU har med planlægning af letbanen fået stationsnærhed og har ønske om at udvikle campus. DTU har godt 11.200 studerende og godt 6.000 ansatte.

Lyngby har et bydelscenter med dagligvarebutikker på Lyngbygårdsvej. Derudover er der flere lokale butikker.

Lyngby er godt forsynet med ældreboliger. Ældreomsorgen varetages af plejecenter Baunehøj trænings- og rehabiliteringscenter og hjemmeplejen. 

I bydelen ligger kommuneskolen Lindegårdsskolen, som blev indviet i 1933. Dengang var 328 elever fordelt på 9 klasser. I dag er Lindegårdsskolen en to-sporet skole (enkelte årgange er tre-sporet) fra 0. kl. – 9. kl. med ca. 480 elever. I 2016-2017 gennemgik skolen en omfattende ud- og ombygning.

Hovedstadens Letbane

I 2011 blev kommunerne, Region Ho­vedstaden og Transportministeriet enige om en samarbejdsaftale. Og i 2025 forventes letbanen at køre sin første tur mellem Lundtofte og Ishøj. Letbanen får syv stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bydelen Lyngby får fire letbanestationer: Fortunbyen, Akademivej DTU, Anker Egelunds Vej DTU og Rævehøjvej.

 

Der forventes opført almene boliger ved Akademivej i 2020-2021. I 2017 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 279, som giver mulighed for nedrivning af tennishaller og opførelse af 150 boliger (100 ungdomsboliger, 20 familieboliger og 30 basisboliger) i op til 7 etager.

Ungdomsboliger på Akademivej

For at bevare udsigten ud over de grønne områder fra Eremitageslottet er der aftalt regler om højdegrænser af hensyn til sigtelinjer fra Eremitageslottet ud over bydelene Hjortekær, Lundtofte og Lyngby.

Der skal ved ny bebyggelse tages særlige hensyn til sigtelinjer fra Eremitageslottet i Dyrehaven.

LINKS

Se rammer for Lyngby bydel

Lyngby Idrætsby
Visionen er, at Lyngby Idrætsby bliver et sammenhængende og attraktivt idrætsområde, der er præget af aktivitet bredt hen over døgnet for mange forskellige grupper af organiserede og selvorganiserede brugere.

Lyngby Idrætsby rummer fortsat enkelte byggemuligheder til bolig, institutions- og erhvervsformål.

Langs Helsingørmotorvejen og delvist i Tracéet anlægges letbanen. Tracéet er derfor udpeget til stationsnært kerneområde, da letbanens stationer giver mulighed herfor. I Tracéet er der blandt andet mulighed for at etablere videnserhverv, boliger, letbane og stationer. I den sydligste del af området er der desuden mulighed for særlig pladskrævende detailhandel, samt tekniske anlæg som f.eks. LAR-anlæg. Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig udvikling omkring letbanen. Høj kvalitet i arkitektur, landskab og byrum er centralt, hvilket bl.a. sikres gennem krav om variation i højder og udformning af bebyggelsen.

Af kortet fremgår Tracéet langs Helsingørmotorvejen opdelt i Tracéet nord, midt og syd. Områderne Dyrehavegårds Jorder og Trongårdens byområde kan du læse mere om under bydelsbeskrivelsen Hjortekær.

Tracéet syd (fra Klampenborgvej til Akademivej):

Et areal i den sydlige ende af Tracéet er solgt til Benjamin Capital, der har opført et bilhus og et hotel. Området er omfattet af Lokalplan 265, som blandt andet giver mulighed for særlig pladskrævende detailhandel og sikrer en grøn sammenhæng, høj arkitektonisk kvalitet og mulighed for at integrere klimatilpasningstiltag.

 

Tracéet Midt (Fra Akademivej til Rævehøjvej):

Før yderligere byudvikling i området udarbejdes der lokalplaner.

 

Traceet Nord (fra Rævehøjvej til Lundtofteparken):

Et areal mellem Nordvej og Lundtoftevej i den nordlige del af Traceet er solgt til Hempel, der udvider deres hovedkvarter i Lyngby. Området er lokalplanlagt med Lokalplan 288, som bl.a. giver mulighed for videnserhverv i form af kontor med tilknyttede laboratorier og testfaciliteter samt parkeringshus.