Boliger og befolkning

Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen som helhed og de enkelte bydele fortsat skal være attraktiv at bo og leve i. Attraktive bosætningsmuligheder hænger sammen med et bredt og varieret boligudbud for alle. Boligområderne skal være af høj kvalitet, med mulighed for indkøb, byliv samt nærhed til grønne områder.

Kommunalbestyrelsen ønsker boligudbygning i balance. Kommunalbestyrelsen arbejder for flere senioregnede boliger i kommunen med henblik på at fastholde borgerne i kommunen. Der igangsættes undersøgelser af boligudbuddet på bydelsniveau, inden større nye projekter godkendes.

Det største resterende omdannelsesområde findes i Firskovvejkvarteret. Kommunen ønsker over tid at udvikle erhvervsområdet ved Firskovvej med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker. I den videre planlægning vil Kommunalbestyrelsen overveje at stille krav om at op til 25% af boligmassen skal være almene. Dette vil kunne sikre en mere blandet sammensætning af boligtyper og beboere i området. 

Der er mere end 28.000 boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Heraf ca. 6.300 parcelhuse, ca. 5.000 rækkehuse, ca. 15.200 etageboliger og ca. 1.650 kollegieboliger.

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af aktuel planlægning og igangsat byggeri. Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 1.655 nye boliger i 2020 - 2024. Boligudbygningen ventes fordelt med 48 boliger for ældre, 1.226 boliger for unge og 381 boliger i øvrigt.

På kortet nedenfor fremgår, hvordan boligtyperne er fordelt procentuelt i bydelene.


Udviklingen i folketallet samt aldersfordelingen er forskellig i de enkelte bydele.

Udviklingen i folketallet i kommunen er steget fra 53.841 i 2013 til 55.238 i 2017 til 56.165 i 2020.

Ifølge befolkningsprognose 2020-2031 vil folketallet være ca. 63.835 i år 2031. Tallet er udregnet på baggrund af et skøn over boligerne i kommunens boligprogram. Der må påregnes en usikkerhed i forhold til det præcise opførelse år, antal boliger og boligtype.

Kortet nedenfor viser aldersfordelingen i bydelene.

Den største andel af børn 0-5 årige findes i bydelene Virum, Sorgenfri, Ulrikkenborg og Lundtofte.

Den største andel af børn og unge mellem 6-17 år findes i Virum, Sorgenfri og Taarbæk.

Andelen af unge mellem 18-29 årige findes i Kgs. Lyngby samt i bydelene Lyngby omkring DTU.

Den største andel af 65+ findes i Sorgenfri, Lundtofte og Hjortekær.

Her kan du se befolkningstallene fra 2020 fremskrevet til 2031.