Generelle rammer

De generelle rammer gælder for alle områder afhængig af anvendelsen, med mindre der er fastsat andre/yderligere bestemmelser i rammerne for enkeltområder. Se også afsnit om rammer, retningslinjer og definitioner.

De generelle rammer for lokalplanlægningen er inddelt i:

Bevaringsværdig bebyggelse

Alle ejendomme med høj bevaringsværdi (1 - 3) udpeges som bevaringsværdige.

Bevaringsværdig beplantning
Udpegning af bevaringsværdig beplantning i lokalplaner vil ske i henhold til kommunens retningslinjer for udpegninger. Du kan finde dem her.

Tagmateriale
Tagmateriale må maks. have en glansværdi på 15. Ved bebyggelse, der oprindeligt er opført med glaserede tagsten, foretages en konkret vurdering.

Solfangere og solceller
Der må opsættes solfangere og solceller på alle bygninger undtagen på bevaringsværdig bebyggelse. I områder med rækkehuse og dobbelthuse gælder dog, at der kun må opsættes solfangere og solceller efter ensartede retningslinjer.

Skiltning
Skiltning skal udføres i henhold til kommunens skilteguide.
Skilteguide.

Spilleautomater
Der må ikke opføres eller indrettes bygninger til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, kasino eller lignende, undtaget herfra er dog rammeområde 8.7.42 Bakken.

Teleantenner og -master
Placering og udformning af teleantenner og -master skal følge guiden ”Retningslinjer for ansøgning og opstilling af teleantenner og -master i Lyngby-Taarbæk Kommune”.

Støj
Ved udlæg af nye områder til støjfølsom anvendelse (bo­liger, rekreative områder m.v.) skal der sikres tilstrækkelig afstand til eksisterende eller planlagte støjende anlæg (infrastruktur, erhvervsområder, støjende fritidsaktiviteter m.v.). Hvis de vejledende støjgrænser ikke kan sikres ved tilstrækkelig afstand, skal der i forbindelse med planlæg­ning af konkrete projekter tages højde for etablering af støj­begrænsende foranstaltninger jf. Planlovens § 11a. Retningslinjer for støj er fastsat i Miljøstyrelsens vejledninger. Se også afsnit om støj i by- og landzone under Retningslinjer.

Luftforurening
Kommunen planlægger ikke for boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v. i områder der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening, uden relevante afværgeforanstaltninger, jf. Planlovens § 15b

Oversvømmelse og erosion
Dele af kommunen er udpeget som område, der kan blive udsat for oversvømmelse og/eller erosion. Det skal vurderes, om der skal etableres afværgeforanstaltning til sikring mod oversvømmelse og/eller erosion, når der planlægges for byudvikling, tekniske anlæg eller ændret anvendelse. Se de udpegede områder og forslag til afværgeforanstaltninger under retningslinjer for Klimatilpasning, oversvømmelse og erosion her. 

Spildevand
Lokalplanlægning skal overholde den til enhver tid gældende spildevandsplan og dens bestemmelser om den lokale afledningskoefficient.

Centerområder opdeles i bymidte, bydelscenter og lokalcenter.

Centerområder må anvendes til detailhandel, anden publikumsorienteret service, bolig, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål. I centerområder må der ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Se desuden afsnit om detailhandel under Retningslinjer.

Offentligt formål opdeles i offentlig administration, offentlig service, fritidsformål, trafikanlæg og tekniske anlæg.

Boligområderne opdeles i åben-lav, tæt-lav og etageboliger til helårsbeboelse.

Åben-lav
Der må kun opføres ét hus på hver ejendom til beboelse. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter. Antal etager: Maks. 1½. Efter en analyse i lokalplanlægningen eller i en konkret sagsbehandling kan der dog tillades op til 2 etager, hvis lokale terrænmæssige eller historiske og karakteristiske bygnings- og arkitekturtræk tilsiger det. Endvidere skal der ske en vurdering af mulige ulemper i form af indbliksgener.

Tæt-lav
Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m² pr. bolig. Højst én beboelses-bygning per grund i højst 2 etager. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

Etageboliger
Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

For alle boligområder gælder
I tagetager, der ikke må indrettes til beboelse, må der kun etableres vinduer til orienteringslys.

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 600 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Udvidelser skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Det er tilladt at indrette liberalt erhverv i egen bolig. Virksomheden må kun drives af den, som bebor den pågældende bolig, og der må ikke beskæftiges andre end boligens beboere.

Kommunalbestyrelsen kan tillade andre ansatte forudsat, at erhvervsarealet ikke overskrider 25% af boligens areal.

For erhvervsanvendelser i boligområder gælder, at:

- Erhverv og erhvervsbebyggelse i boligområder må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af øget trafikbelastning, forurening, støj, lugt mv.
- Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne.
- Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde.
- Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsområder opdeles i let industri og håndværk og kontor og serviceerhverv.

Let industri og håndværk
Der må kun indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har sekundær karakter. Der må ikke indrettes boliger.

Kontor og serviceerhverv
Anvendelsen af disse områder præciseres ofte alene til "kontor" i de enkelte rammer. Serviceerhverv sidestilles med liberalt erhverv, se definitioner. For områder udlagt til kontor gælder: Der må kun indrettes lokaler til produktion, lager og udstilling mv., hvis disse formål har sekundær karakter.

For alle erhvervsområder gælder
Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

For eksisterende detailhandel i områder udlagt til erhvervsformål gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 600 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Udvidelser til det maksimale antal m² skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Kontor og lign. arbejdspladsintensive erhverv må ikke være over 1.500 m², med mindre det placeres i de stationsnære områder. Se desuden afsnit om stationsnære områder under Retningslinjer.

Stationsnære områder er omfattet af bestemmelser i det til enhver tid gældende landsplanperspektiv for hovedstadsområdets planlægning. Se desuden afsnit om stationsnære områder under Retningslinjer.

Landskab opdeles i bevarings- og friluftsområder samt områder til andre formål. Særlige anvendelser er fastlagt i rammerne for de enkelte områder.

Den rekreative anvendelse skal foregå under hensyntagen til de geologiske, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier i området.

Bygningsmæssige begrænsninger er fastlagt i rammerne i de enkelte områder. Placering og udformning af nye bygninger samt udvidelse af eksisterende bygninger skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier.

Der skal fastlægges retningslinjer, der bevarer og sikrer karakteristiske beplantnings- og landskabstræk samt bebyggelsestræk af betydning herfor.

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til anlæg af parkeringspladser.

Bilparkering

Åben-lav

2 p-pladser/bolig
Tæt-lav 2 p-pladser/bolig
Etageboliger 1,5 p-plads/bolig, dog 1 p-pladsfor boliger på maksimalt 65 m² etageareal
Ungdoms-, kollegieboliger og lign. 1 p-plads/100 m² etageareal*
Kontor - stationsnært 1 p-plads/50 m² etageareal**
Kontor - ikke stationsnært 1 p-plads/50m2 etageareal
Udvalgsvarebutikker*** 1 p-plads/35 m2 etageareal i bymidter og bydelscentre. 1 p-plads/50 m² etageareal i lokalcentre mv.
Dagligvarebutikker*** 1 p-plads/35 m2 etageareal
   
Øvrige anvendelser Parkeringskravet vurderes

*Uanset om boligerne indrettes i tæt-lav eller etagebyggeri
**Et præcist antal (hverken flere eller færre). Dog mulighed for reduktion/dobbeltudnyttelse i stationsnært kerneområde, jf. nedenfor
***Ved ændret anvendelse mellem butik og café/restaurant i stueetagen uden forøgelse af etageareal i stationsnært kerneområde i Kgs. Lyngby stilles ikke krav om yderligere p-pladser

Vedrørende parkeringsnormer i de stationsnære områder; se desuden afsnit om stationsnære områder under Retningslinjer.

Reducerede parkeringsnormer.
På baggrund af konkrete vurderinger kan der gives mulighed for reducerede parkerings­normer som følge af dobbeltudnyttelse i stationsnært kerneområde eller ved placering i stationsnært kerneom­rå­de. Ved placering i stationsnært kerneområde kan parkerings­krav efter en konkret vur­de­ring reduceres med op til 10% for boliger og 25% for erhverv (kontor, detailhandel m.m.) Ved ejen­dom­me med blanding af bolig og erhverv (kontor) kan parke­ringskrav efter en konkret vurdering reduceres på baggrund af principperne for dobbelt­udnyttelse, se redegørelse under Baggrund.

Handicap-p-pladser til biler
Normer for handicap-p-pladser, se redegørelse under Baggrund.

El-ladestandere til biler
Kommunalbestyrelsen følger den til enhver tid gældende ladestanderbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen gælder for:

Krav i bekendtgørelsen

Bestående bygning­er med mere end 20 parkerings­plad­ser, der ikke er be­boel­sesbygninger. Senest 1. januar 2025 skal der være etableret mindst én lade­stander.

Bygninger ejet og benyttet af små og mellemstore virk­som­heder* er und­ta­g­et.
Større ombygning af bygninger med mere end 10 parke­ringspladser Ved boligbebyg­gel­se:
Alle ombyggede parkeringspladser skal forberedes til ladestandere.

Ved øvrig bebyggel­se: etablering af mindst én ladestan­der og forberedelse af mindst hver fem­te ombyggede par­keringsplads til la­de­standere.
Nybyggeri med me­re end 10 parke­rings­pladser. Ved boligbebyg­gel­se:
Alle parkeringspladser skal forberedes til ladestandere.

Ved øvrig bebyggel­se: Etablering af mindst én ladestan­der og forberedelse af mindst hver fem­te par­keringsplads til la­de­stand­­ere.

*Definition i bekendtgørelsen:
Små og mellemstore virksomheder (SMV’er): Virksomhed­er, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. Se yderligere definitioner og tekniske krav m.m. i ladestanderbekendtgørelsen.

Cykelparkering

Etageboliger

2,5 cykel-p-plads/bolig
Ungdomsboliger og lign. 1 cykel-p-plads/25 m² etageareal*
Dagligvarebutikker 1 cykel-p-plads/40 m² etageareal*
Udvalgsvarebutikker** 1 cykel-p-plads/40 m²
Kontorerhverv 1 cykel-p-plads/40 m²
Liberalt erhverv 1 cykel-p-plads/40 m²

*Hertil kommer areal til specialcykler
** Gælder ikke særligt pladskrævende detailhandel.