DET VI VIL

Kommuneplanstrategien Byudvikling i balance støtter op om ønsket om at give borgere og virksomheder mulighed for at udfolde sig og samtidig tage hensyn til omgivelserne.

Vi vil arbejde for, at kommunen som helhed, og også hver bydel, er et attraktivt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde i. I kommunens bydele kan der ske forandringer. Forandringer, der har til formål at bevare og udvikle det, vi holder af, ikke mindst de grønne og blå områder. Du kan læse mere om hver enkelt bydel og landskabet i denne del kommuneplanen. 

Kortet nederst på siden viser de 8 bydele samt landskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi vil værne om kommunens enestående naturkvaliteter og natur- og vandområder, der indgår i balancen mellem by og land og en bæredygtig fremtid.

Vi vil integrere gode trafikale løsninger i byudviklingen. I de kommende år skal der gennemføres store ændringer på kommunens vejnet og i infrastruktur gennem blandt andet etablering af letbanen. Byudviklingsområder er bragt i spil, og forbindelsen mellem DTU og Kgs. Lyngby vil blive styrket med letbanen.

Der er ingen væsentlige uudnyttede arealreservationer i kommuneplanen.


De gennemgående landskabstræk med Dyrehaven, Mølleådalen og søerne, Ermelundskilen og Fæstningskanalen samt parkerne er en stor kvalitet, som spiller en afgørende rolle for Lyngby-Taarbæks identitet og attraktionsværdi.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at værne om kommunens grønne værdier og enestående naturkvaliteter.   Disse værdier er vigtige for fortsat at være en attraktiv kommune.

Kommunalbestyrelsen har netop derfor fokus på balance mellem det grønne og byudvikling.

I forbindelse med lokalplanlægningen benytter kommunen retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer. Retningslinjerne gælder hele kommunen. Der kan være områder, hvor det er hensigtsmæssigt at udpege andre typer beplantninger end dem, som fremgår af retningslinjerne. Retningslinjerne er derfor vejledende.

Retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner

I planlægningen af Dyrehavegårds Jorder er et større område udlagt til rekreativt område med mulighed for landbrug, hestehold og rekreative anvendelser i øvrigt.

Kommunalbestyrelsen arbejder for at forbedre trafikløsningerne i forhold til både biler, kollektiv trafik og cykler for at skabe rammerne til, at alle borgere på tværs af transportmiddel kan færdes sikkert og trygt i kommunen.

Etablering af letbanen vil gøre Kgs. Lyngby endnu mere central og tilgængelig. Lyngby Station bliver en central knudepunktsstation, og forbindelsen mellem DTU og Kgs. Lyngby styrkes.

Kommunen deltager i mobilitetsprojekter med de kollektive transportudbydere og DTU om et effektivt og attraktivt transporttilbud med fokus på gode skiftemuligheder. Dette udmønter sig konkret i et projekt om at etablere fremtidssikret cykelparkering ved kommunens syv letbanestationer.

For at imødegå de trafikale udfordringer for den almindelige trafikafvikling i Kgs. Lyngby har kommunalbestyrelsen besluttet en række tiltag, som skal konkretiseres nærmere de kommende år:

• Klampenborgvej lukkes for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej.
Mulighederne for at etablere en parkeringskonstruktion i området syd for Lyngby Torv undersøges.
• Tiltag, som kan bidrage til en mere effektiv adgang til parkeringsarealer, og som reducerer søgetrafikken.

Med lukningen af Klampenborgvej fredeliggøres den centrale del af Kgs. Lyngby, idet gennemkørende trafik flyttes til det overordnede vejnet. Biltrafik til byen fordeles fra indfaldsvejene via P-søgeringen til parkeringspladserne langs denne. En parkeringskonstruktion kan samtidigt skabe mulighed for at danne attraktive og grønne byrum ved omdannelse af arealer.

Der er således flere forskellige hensyn, der skal tages for at sikre en trafikafviklng, der er smidig, sikker og ikke mindst miljøvenlig, samtidigt med at der også skal sikres gode og velfungerende byrum til ophold og oplevelser for byens borgere og besøgende. 

Kommunalbestyrelsen ønsker fremadrettet gennem by- og trafikudvikling - især i de stationsnære områder at støtte delebilsordninger, samkørsel, elbiler, selvkørende biler, taxa-tjenester og lignende for at styrke fokus på bæredygtig mobilitet. I den forbindelse indgår en vurdering af det fremtidige behov for p-pladser i de nævnte sam­men­hænge, så veje og parkeringspladser belastes mindre, lige som støjniveau og luftkvalitet forbedres.

 

Parkeringsnormer

Parkeringsnormerne, som ses under "generelle rammer", kan være vanskelige at opfylde for enkelte grundejere. Derfor er der oprettet en parkeringsfond, der gør det muligt for grundejerne, helt eller delvist at få deres parkeringsbehov dækket uden for egen grund.

Parkeringsstrategi

• Af hensyn til miljøet søges p-pladserne samlet i færre og større anlæg i parkeringshuse og/eller under terræn.
• Nye anlæg placeres fortrinsvis ved indfaldsvejene Lyngby Hovedgade nord og syd samt Buddingevej.