Parkeringsnormer

Mulighed for reduktion i gældende p-normer samt p-normer for handicap-p-pladser til biler introduceres i Kommuneplan 2021.

Formålet med muligheden for at kunne reducere i etablering af parkeringspladser er blandt andet at kunne fremme bæredygtighed ved at støtte brugen af kollektiv trafik og undgå etablering af unødvendige p-pladser og dermed give mulighed for opholds- og byrum til blandt andet byliv.

Reduktion i p-normer kan overvejes i stationsnært kerneområde i forbindelse med:

  • udnyttelse til bolig og erhverv (kontor, detailhandel m.m.) og
  • dobbeltudnyttelse mellem erhverv (kontor) og bolig efter fastlagt metode.

Reduktionsmulighed
Erfaringer viser, at lokalisering i stationsnært kerneområde indebærer mindre bilkørsel og fremmer brugen af kollektiv transport. Effekten er størst ved placering af arbejdspladser tæt på en station end ved placering af boliger tæt på en station. Jo tættere placeringen er på en station, jo højere er effekten. Der kan være andre reguleringer i samfundet, der ændrer på dette billede.

Reduktion i antal parkeringspladser med op til 10% for boliger og op til 25% for erhverv (kontor, detailhandel m.m.) er sat på baggrund af erfaringer for parkeringsbehovet. Det vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde på baggrund af eksisterende forhold - herunder antal p-pladser, anvendelsen i forhold til forventede antal p-pladser (evt. efter parkeringsanalyse), bebyggelsens placering i forhold til station m.m.

Principper for dobbeltudnyttelse
Forskellige anvendelser/funktioner kan have forskellige parkeringsbehov i løbet af døg­net. På den baggrund kan det overvejes at give mulighed for såkaldt dobbeltudnyttelse af p-pladserne i et vist omfang. 

Dobbeltudnyttelse beregnes for ét større sammenhængende parkeringsanlæg. Parkeringsanlæg, der etableres og reguleres på denne baggrund, skal være offentligt tilgængelige for de anvendelser/funktioner, der indgår i be­regningen. Nedenstående tabel viser beregningsværdier for dobbeltudnyttelse og er som udgangspunkt baseret på hollandske erfaringstal, tilpasset danske behov. 

Parkeringsbehovet fastlægges ved at beregne den forventede efterspørgsel (belægningen) i de forskel­lige tidsrum, hvorefter behovet fastsættes som den samlede forventede højeste efterspørgsel (belægning). 

Anvendelse

Hverdage Lørdag Søndag
  Morgen Middag Aften Middag Aften Middag
Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70%
Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0%

Tabellen angiver, hvor stor en del af parkeringen, der kan forventes belagt om morgenen, omkring middag (kl. 12-13) samt om aftenen og i weekenden.

 

Eksempel på beregning af parkeringsbehov ved dobbeltudnyttelse ved opførelse af ejendom med 50 etageboliger over 65 m²/stk. og 2.000 m² kontor.

I henhold til gældende p-normer skal der etableres:

50 boliger X 1,5 p-pladser = 75 p-pladser

2.000 m² kontor : 50 (1 plads pr. 50 m2) = 40 p-pladser

I alt krav om 115 p-pladser.

Reduktionsberegning - eksempel:

Anvendelse

Hverdage Lørdag Søndag
  Morgen Middag Aften Middag Aften Middag

Boliger

(75 p-pladser)

37,5 45 75 45 45 52,5

Kontor

(40 p-pladser)

40 40 2 2 0 0
I alt 77,5 85 77 47 45 52,2

I dette eksempel kan det endelige krav til parkering efterfølgende fastsættes til 85, idet det vurderes at være på hverdage midt på dagen, at det højest behov for parkering vil være til stede.


Handicap-p-pladser
Til vurdering af antal og størrelser på handicap-p-pladser anvendes følgende skema. Der er ikke tale handicap-p-pladser, der er reserveret med skiltning, der fx kan være på vejareal.

Parkeringsanlæggets størrelse

Handicap-p-pladser til alm.  biler (3,5 X 5,0 m)

Handicap-p-pladser til kassebiler (4,5 X 8,0 m)
1-9   1
10-25 1 1
26-50 1 2
51-75 2 2
76-100 2 3
101-150 3 3
151-200 3 4
201-500 4 4
501-1000 4 5