Hjortekær

Hjortekær udspringer som en gartner- og villakoloni fra Lundtoftes jorder. Hjortekær består af parcel- og rækkehuse samt etageboliger. I Fortunen er der fortrinsvis nyere parcelhuse. Hjortekær har ca. 5.000 indbyggere.

Hjortekær har et lokalcenter med dagligvarer i Eremitageparken. En del borgere i Fortunen benytter naturligt bydelscenteret på Lyngbygårdsvej i Lyngby.

Trongårdsskolen stod færdig i 1959 som en del af et samlet anlæg, som i dag også huser K-Nord og Lyngby Gymnasium. Trongårdsskolen har i dag ca. 657 elever fordelt på 0. - 10. klasse.

På Trongårdsskolen er der svømmehal og idrætshal, og der er også tennis- og rideanlæg i Hjortekær.

Hjortekær har en del ældreboliger i Eremitageparken. Ældreomsorgen hører under plejecenter Bredebo.

Der er let adgang til grønne landskaber, og i selve Hjortekær findes Fortunfortet og et grønt fritidsområde i den nordligste del af Eremitageparken.

Flere af de større sammenhængende boligbebyggelser har store grønne friarealer.

For at bevare udsigten ud over de grønne områder fra Eremitageslottet er der aftalt regler om højdegrænser af hensyn til sigtelinjer fra Eremitageslottet ud over Hjortekær, Lundtofte og Lyngby.

Der skal ved ny bebyggelse tages særlige hensyn til sigtelinjer fra Eremitageslottet i Dyrehaven.

Planlægningen af Dyrehavegårds Jorder er afsluttet, men området er fortsat under udbygning. En stor del af området er udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej er udlagt til boliger og et gymnasium.

Udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Trongårdens byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen skal blandt andet bidrage til at understøtte kommunens udvikling som vidensby. Udviklingen i områderne er fastlagt i kommuneplanrammerne, som blandt andet gør det muligt at etablere videnserhverv, boliger, offentlige formål og rekreative områder.

Langs og delvist i Tracéet planlægges etablering af letbanen. Alle områderne er udpeget til stationsnære kerneområder, da letbanens stationer giver mulighed herfor.


Af kortet fremgår områderne Dyrehavegårds Jorder, Trongårdens byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen opdelt i tracéet nord, midt og syd.

LINKS

Se rammer for Hjortekær bydel

I kommuneplanramme 6.2.93 Byområde på Dyrehavegårds Jorder kan der bygges op til 110.000 m² etageareal til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. Heraf må 35.000 m² etageareal kun anvendes til P-hus.

Hele byområdet på Dyrehavegårds Jorder er solgt til Novozymes, som opfører grøn innovationscampus til videnserhverv. Området er omfattet af lokalplan 264, som understøtter udviklingen af kommunen som videns- og universitetsby, da det både styrker uddannelse, forskning og erhvervsliv i kommunen.

Første etape af Novozymes innovationscampus blev taget i brug i sommeren 2019. I løbet af 2021 forventes Novofondens nationale læringscenter LIFE at stå klar med tilbud til landets folkeskoler og gymnasier om spændende naturvidenskabelig læring.

Kommuneplanramme 6.2.43 Dyrehavegårds Jorder omkranser kommuneplanramme 6.2.93 og er udlagt til rekreativt område med mulighed for landbrug og hestehold samt områder til rekreativ anvendelse og tekniske anlæg til klimatilpasning.

Se mere om Dyrehavegårds Jorder her

Inden for kommuneplanrammerne 6.2.94 for H.C. Ørsted Gymnasium og 6.2.65 for Trongårdens byområde kan der bygges op til 33.000 m² til videnserhverv, offentlige formål, boliger og tekniske anlæg. Område 6.2.94 er solgt til Technical Education Copenhagen, der vil opføre H.C. Ørsted Gymnasium, mens boligområdet er solgt til ELF Development/Trongården ApS. Det færdige byområde vil bestå af 187 ejer- og lejeboliger i 1 – 3 etager.