Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er den plan, som regulerer den fysiske udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som Kommunalbestyrelsen skal virke for. Hvert 4. år skal der ske en revision af kommuneplanen – enten en fuld eller delvis revision. Reglerne om revision er fastsat i Planloven.

Kommuneplanen er den overordnede plan for udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den er et redskab for kommunalbestyrelsen, når der skal træffes beslutninger af overordnet karakter. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse.

Kommuneplanens mere detaljerede gennemførelse sikres ved udarbejdelse af lokalplaner. Siden kommuneplanlovens vedtagelse i 70’erne er der udarbejdet lokalplaner i stedet for byplanvedtægter. En del af de gamle byplanvedtægter er fortsat gældende, mens andre er blevet helt eller delvist afløst af lokalplaner.

Kommuneplanen gælder for en 12-årig periode. Det skal vurderes i hver valgperiode, hvorvidt planen skal revideres. Til denne vurdering anvendes en strategi. Strategien skal udarbejdes og vedtages inden første halvdel af en valgperiode. Processen giver kommunalbestyrelsen og borgerne mulighed for at justere målene i den retning, udviklingen tegner sig.

I denne kommuneplan er der tale om en delvis revision, som tager afsæt i Byudvikling i Balance for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneplan 2021 indeholder følgende hovedemner:

• Det vi vil
• Hvad gælder
• Baggrund

I emnet Det vi vil indgår en række beskrivelser af den fremtidige planlægning, som tidligere har været fremlagt i forbindelse med kommunens strategier og overordnede planlægning. Her kan du altså se mere om kommunalbestyrelsens mål og visioner for kommunen.

Under Hvad gælder finder man rammer og retningslinjer. De generelle rammer indeholder bestemmelser, der gælder for alle rammeområderne i forhold til deres anvendelse. Retningslinjerne indeholder primært bestemmelser for miljø og landskab. Under Hvad gælder har du også mulighed for hurtigt og præcist at finde frem til den information, du finder relevant ved enten at søge via kort eller en adresse.

Emnet Baggrund indeholder resuméer af planer og strategier, som er vedtaget på statsligt eller regionalt niveau eller inden for kommunens andre sektorer.

Reglerne om Agenda 21 er fastlagt i Planlovens kapitel 6a. Kommunalbestyrelsen har of­fentliggjort deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. år­hundrede i Byudvikling i balance – kommunalbestyrelsens Plan- og Agenda 21-strategi 2019.

Plan og Agenda 21-strategi 2019 blev i den forbindelse sendt til erhvervsminis­te­ren, som planloven foreskriver.

Kommunalbestyrelsens Agenda 21-strategi beskrives på forsiden af Kommuneplan 2021. Kommuneplan 2021 støtter op om kommunens Agenda 21-strategi, der skal bidrage til at sikre en fortsat udvikling mod en grønnere og mere bæredygtig kommune.

Kommuneplan 2021 findes udelukkende digitalt i form af denne hjemmeside. Målet med hjemmesiden er at gøre kommuneplanen let tilgængelig, dynamisk og brugervenlig. Den digitale løsning gør det bl.a. muligt at søge informationer på kort og f.eks. få vist de gældende bestemmelser for en ejendom eller et område. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har screenet Forslag til Kommuneplan 2021 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at kommuneplan-ændringerne ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet – herunder heller ikke på habitatdirektivets bilag IV-arter eller de internationalt beskyttede naturområder (Natura 2000-områder). På den baggrund er det besluttet, at der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Ifølge Planlovens § 12 stk. 2. kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Kommuneplan 2021 er udarbejdet i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018).

Kommuneplanen regulerer den fremtidige arealanvendelse og indebærer ingen handlepligt for borgerne i forhold til eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Kommuneplanen giver udelukkende rammerne for, hvilke tilladelser, dispensationer og afslag, der kan gives, når der opstår ønske om ny anvendelse eller en bestemt aktivitet i et område.