Sorgenfrigaards Villakvarter

Status: Vedtaget

PDF

Baggrund

Dette kommuneplantillæg er tilvejebragt for at skabe overensstemmelse mellem Lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter og de gældende kommuneplanrammer for området.
Der er forud for kommuneplantillægget foretaget en forhøring for ramme 1.3.30 - Lykkens Gave i henhold til Planlovens § 23c. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 3.10.2019 rammens indhold, hvilket derfor er indarbejdet i dette forslag til kommuneplantillæg.

Indhold

Kommuneplantillæg 1/2021 for Sorgenfrigaards Villakvarter indeholder rammeændringer for 5 rammer. Det drejer sig om, 1.3.60 - Caroline Amalievej, nord, 1.3.61 - Caroline Amalievej, syd, 1.3.80 - Fuglevadsvej, nord, 1.3.81 - Fuglevadsvej, syd og 1.3.30 - Lykkens Gave.

De første 4 rammer ændres alene i forhold til etageantallet, som forhøjes fra 1½ etage til 2 etage, svarende til lokalplanforslagets muligheder.

Ramme 1.3.30 - Lykkens Gave ændres så området kan anvendes til  bolig og offentligt formål. Bebyggelsesprocenten reduceres fra 45 til 30 og etageantallet hæves fra 2 til 2½, hvilket giver mulighed for at indrette tagetagen også.
Bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres. 

Der åbnes desuden mulighed for at etablere et spildevandsteknisk anlæg (LAR) under hensyn til parkens grønne karakter og beliggenhed mod Mølleådalen.

 

Bilag IV arter

BILAG IV ARTER
Lyngby-Taarbæk Kommune har ved søgning i naturdatabasen samt funddatabasen ikke registreringer af bilag IV-arter i områderne. Kommunen har derudover ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter i de pågældende områder. På den baggrund vurderer Lyngby-Taarbæk, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke bilag IV-arter. 

NATURA- 2000
De to nærmeste Natura 2000-områder er henholdsvis Lyngby Åmose og nedre Mølleådal. Afstanden fra planområdet til disse to Natura 2000-områder er ca. 700 m. Kommuneplantillægget vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne.

Grundvand

Alle kommuneplanrammerne er omfattet af OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) og en mindre del i den sydligste del af rammeområde 1.3.81 er udpeget som BNBO (Boringsnært Beskyttelsesområde). 

Anvendelsen til boliger og offentligt formål samt spildevandsteknisk anlæg indgår ikke i Bilag 1 i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om kommunal planlægning for OSD. Da kommuneplantillægget ikke giver mulighed ændret anvendelse af ramme 1.3.81 vil kommuneplantillægget ikke få indflydelse på BNBO. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af kommuneplantillægget, og på den baggrund har kommunalbestyrelsen vurderet, at det ikke vil have en væsentlig påvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.