1.7.92 - Langs Helsingørmotorvejen, Syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Langs Helsingørmotorvejen, Syd

 • Plannummer

  1.7.92

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Tekniske anlæg, Parkeringsanlæg, Offentlig administration, Område til offentlige formål, Butikker med særligt pladskrævende varer, Kontor- og serviceerhverv, Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  25000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  28

 • Anvendelse

  Videnserhverv (herunder kontor). Detailhandel: Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne. Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Konference- og hoteldrift. P-hus. Tekniske anlæg.Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter.Detailhandel: Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne (ikke-trafikskabende butikker). Der må i forbindelse med butik kun indrettes lokaler til værksted og lignende, hvis disse formål har sekundær karakter.P-hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse.Stationsnært kerneområde.Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet, fx bolig/erhverv.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må maksimalt etableres 25.000 m² etageareal bebyggelse. De 5.000 m² etageareal ud af det samlede omfang bebyggelse må kun anvendes til P-hus. Bruttoetagearealet til detailhandel for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne. (ikke-trafikskabende butikker) må højst være 10.000 m².Der må højst være to butikker. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for den enkelte butik fastsættes til 10.000 m². For hver enkelt butik må selve salgsarealet højst være 3.000 m².Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager.Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag.Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum.I den sydligste del af rammeområdet kan placeres en markant bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, til markering af ankomsten til Kgs. Lyngby og Vidensbyen.

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper.Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen og de omkringliggende veje. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme.De generelle parkeringsnormer kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

 • Status

  Vedtaget