1.7.93 - Langs Helsingørmotorvejen Midt

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Langs Helsingørmotorvejen Midt

 • Plannummer

  1.7.93

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Parkeringsanlæg, Tekniske anlæg, Offentlig administration, Område til offentlige formål, Kontor- og serviceerhverv, Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  90000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  28

 • Anvendelse

  Videnserhverv (herunder kontor).Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration.Boliger. Konference- og hoteldrift.P-hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse.Tekniske anlæg.Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter.Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet som helhed, fx bolig/erhverv. Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må maksimalt etableres 90.000 m² etageareal bebyggelse. De 15.000 m² etageareal ud af det samlede omfang af bebyggelse må kun anvendes til P-hus. Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager. Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag.Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum.

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper. Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen og de omkringliggende veje. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med og supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning.Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme. De generelle parkeringsnormer kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

  Ved letbanestationerne kan der udlægges mindre arealer til butikker, som skal fungere som et sekundært tilskud til den primært funktion (station).

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Status

  Vedtaget